công cụ trợ năng

Báo cáo lợi ích công cộng

Chúng tôi bắt buộc phải biết những lợi ích mà mỗi người thụ hưởng nhận được để tuân thủ các quy tắc và quy định cho từng cơ quan. Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với các lợi ích công cộng đang nhận được.

CẬP NHẬT THÔNG TIN

Đầu tiên
Cuối cùng
Chọn TẤT CẢ những câu phù hợp

Kích thước tệp tối đa: 2.1MB

GỬI BỞI:

Đầu tiên
Cuối cùng
viTiếng Việt