công cụ trợ năng

Nội quy & Quy định

POMS là nguồn thông tin chính được nhân viên Sở An sinh Xã hội sử dụng để xử lý các yêu cầu về quyền lợi An sinh Xã hội và cũng là nguồn chính cho các nhu cầu đặc biệt, các quản trị viên ủy thác trong việc xác định xem các hoạt động quản lý ủy thác có thể có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến quyền lợi SSI hay không. Một số phần giải quyết trực tiếp với các ủy thác nhu cầu đặc biệt là:

Liên quan đến quỹ ủy thác nhu cầu đặc biệt, có hai quy chế cung cấp một số hướng dẫn:

viTiếng Việt